Hetfix ordner service og reparasjon på din tilhenger.

UTLEIEVILKÅR HETFIX AS

STANDART LEIEVILKÅR VED LEIE AV MASKINER, VERKTØY OG UTSTYR.

1. Leieperiode – betaling: Det skal betales leie for maskinen pr. kalenderdag fra kl. 07.00, fra utleveringsdag og til og med den dagen maskinen tilbakeleveres. Dersom ikke annet er avtalt, skal utstyret tilbakeleveres til det stedet den ble utlevert. Leien er basert på bruk i ett skift, maks 8 timer pr dag (maks 16 timer fra fredag kl. 15.00 til mandag kl 07.00 ved helg leie) og skal beregnes i henhold til Hetfix gjeldende

prisliste, dersom annet ikke er skriftlig avtalt. Leie faktureres forskuddsvis. Faktura forfaller til betaling 7 dager fra fakturadato dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente. Leiebeløp under kr. 1.000, – betales kontant ved utlevering.

2. Transport: Transport fra Hetfix AS utleveringssted til brukerplassen og tilbake igjen, skal bekostes eller besørges av leietakeren.

3. Bruk av leid utstyr: Utstyr skal brukes av leietakeren selv, og kan således ikke fremleies eller brukes utenfor Norge. Utstyr skal kun brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold maskiner er beregnet for og skal ikke utsettes for spesielle miljømessige belastninger, Hetfix AS har til hver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

4. Fremleie: Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til noen andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse e. l.) over utstyret.

5. Hetfix AS ansvar for utstyr: Hetfix AS skal sørge for at utstyr ved utlevering er i driftsklar stand og utstyrt med nødvendige beskyttelsesordninger i hht lovkrav. Eventuelle feil og mangler som oppdages, skal meldes til Hetfix AS skriftlig (SMS, epost, o.l.) innen 3 timer fra utleveringstidspunkt. Dersom leietaker ikke har meldt fra om feil eller mangler til Hetfix AS innen denne fristen, må utstyr som er leid, anses å være feilfritt ved utlevering.

6. Vedlikehold og reparasjoner: Leietakeren skal i leieperioden sørge for forsvarlig vedlikehold av utstyr, og plikter å følge instruksjoner som er gitt vedrørende drivstoff, bruk og vedlikehold. Drivstoff, smøremiddel og annet nødvendig for å ivareta en forsvarlig daglig bruk av utstyr skal anskaffes og bekostes av leietakeren. Det samme gjelder forbruksmaterieller. Leietakeren er ansvarlig for alle feil og skader på utstyr som har oppstått under leieperioden, og som ikke kan tilskrives normal slitasje. Reparasjoner kan ikke utføres av leietakeren uten Hetfix AS sin godkjennelse på forhånd. Ved tilbakelevering skal maskiner være forsvarlig rengjort og i samme stand som ved utlevering, men det skal tas hensyn til normal slitasje.

7. Forsikring: Maskiner er forsikret under leieperioden av Hetfix AS. Egenandel 20.000, – skal betales av leieren. Andre forsikringer som måtte være nødvendige, er leierens ansvar og bekostes i sin helhet av leieren. For eksempel graveskuffer, vibratorplater og verktøy dekkes ikke av tyveriforsikringen og ved tap av dette, er det leierens ansvar og erstatte dette. For innbrudd/ tyveri gjelder følgende sikkerhetsforskrifter. Dersom leieobjektets vekt eller volum innebærer at det ikke kan oppbevares i godkjent låst rom skal oppbevaring skje på annen tilfredsstillende måte. Ved tyveri er leietaker ansvarlig for at politianmeldelse innleveres. Ved tyveri eller skade er leietaker ansvarlig for at utfylt skademelding returneres til Hetfix AS.

8. Oppsigelser, heving: Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren med 1 arbeidsdags varsel. Utleieforhold med forhåndsavtalt utleie/ pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, herunder unnlater å betale leie og/ eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet, kan utleieren heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. Leietakeren kan heve avtalen dersom utleieren ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

9. Ansvar for skade, tap mm.: Leietakeren er ansvarlig for alle skader og tap, herunder person og tingskader samt følgeskader og indirekte tap som for eksempel formue og inntektstap som er på leietakeren eller tredjeperson i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk i leieperioden, inkl evt. Driftsforstyrrelser. Hetfix AS kan ikke gjøres ansvarlig for skader som nevnt med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet av Hetfix ´s personell.

10. Mislighold: Der leietakeren ikke betaler leien til avtalt tid, eller på annen måte misligholder denne avtalen, har Hetfix AS rett til å heve leieavtalen med umiddelbar virkning og kreve maskiner tilbake. I tillegg kan Hetfix AS kreve erstatning i henhold til norsk lov. Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem, skal tvisten løses etter bestemmelsene om voldgift i tvistemålslovens kap. 32, så fremt partene ikke enes om annet

Boganesveien 114 Tlf: 97324550 org,nr: 924588713


Salgsbetingelser
Hetfix AS

INNLEDNING/ GENERELT 

Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra selger til kjøper (kunde), med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder lov om kjøp av 13 mai 1988 nr. 27. 

LEVERING 

Levering finner sted i h.h.t. nærmere avtale, tilbud, anbud e.l. Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører. Når selger selv forestår leveringen, eller kunden henter varen hos selger, finner levering sted ved overlevering til kunden. Ved levering går risikoen for gjenstanden tilfeldige undergang over på kjøper. Hvis kjøper ikke kan motta varen/ gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Dersom selger skal forestå installasjon av gjenstanden, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted, uten at dette er avtalt på forhånd eller hvor selger må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko. Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kunden er ansvarlig for. Alle forsendelser foregår på kjøpers risiko. 

VAREN/ PRODUKTET 

Alle opplysninger om produktet fra selgers leverandør er veiledende og må kontrolleres før bestilling. Produkter endres ofte og spesifikasjoner kan derfor avvike fra det som er opplyst også i annonser, rundskriv etc. opplysningene er kun bindende i den utstrekning det direkte og uttrykkelig er henvist til i slike opplysninger i avtale mellom partene. 

REKLAMASJONSFRIST 

Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler straks og senest innen 7 kalenderdager. Mangler som først kan oppdages etter montering og/ eller igangkjøring, må påberopes straks mangelen oppdages. Dette gjelder også når kunden senere oppdager mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon. 

REPARASJON 

Reparasjon etter reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet v kjøper. Dette er ordinær reparasjonsavtale, der kjøper bærer alle kostnader, herunder frakt til og fra selgers verksted, reisekostnader etc. For slike reparasjoner har kjøper/ kunde en reklamasjonsrett på 6 måneder for den/ de feil som er utbedret, fra det tidspunkt varen er ferdig reparert og stilt til kundens disposisjon for avhenting eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig fraktfører for forsendelse til kunde. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoplinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i h.h.t avtale. Forsendelse til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko. Dersom slik reparasjon utføres hos kjøper, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett, i tillegg til medgått reisetid basert på timesatser. Ved forsinket levering som skyldesforhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoplinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i h.h.t avtale. 

PRISER 

Alle oppgitte priser er eks. mva, miljøgebyr, frakt og eventuell ekstra utvendig emballasje slik som esker, kartonger etc. montering og igangsetting (herunder instruksjon i virkemåte etc.) samt opplæring inngår ikke i oppgitte priser, men må avtales særskilt ved den enkelte leveranse. Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved bedriftens egen distribusjon av varer. Selger kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning. Dersom det i tidsrom mellom tilbud/ bestilling og betalingstidspunkt blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, miljøgebyrer eller det inntreffer endringer i forhold mellom valuta til selgers leverandør og selger med mer enn to prosentpoeng, har selger rett til å belaste hele endringen hos kjøper ved økte kostnader, og kjøper har tilsvarende rett til å få godskrevet hele endringen ved lavere kostnader på selgers hånd. Dersom kjøper ønsker å foreta endring i avtalen, har selger rett til å kreve endret kjøpesum og eventuelt endret tidsplan. Slike endringer skal skje skriftlig. Enkeltordre under Kr. 1.000, – eks. mva. belastes med et småordretillegg. 

BETALING 

Kontraktsummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i h.h.t. avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering. Kredittid er 15 dager. Ved store leveranser faktureres kontraktssummen slik: 30% av kontraktssummen + mva. ved kjøpekontraktens inngåelse, 60% ved overlevering av gjenstanden(e) og de siste 10% ved ferdig installering. Med store leveranser menes leveranser over NOK 500.000, – eks. mva. ved forsinkelse som skyldes forhold kjøper er ansvarlig for (tilgang til lokale, nødvendige installasjoner osv.) skal betaling skje i h.h.t opprinnelig forutsatt tidsplan. Krever kjøper bankgaranti for sine betalinger, belastes kjøper kostnader for denne. Ved forsinket betaling belastes kjøper forsinkelsesrente i h.h.t lov om renter ved forsinket betaling. 

ERSTATNING 

Ved mislighold av denne kjøpekontrakt kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold med følgende begrensninger. 

  1. Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap (tap fordi man ikke kan nyttiggjøre seg instrumentet/ utstyret), tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet. 
  1. Erstatningskravet kan ikke overstige kontraktssummen (eks. mva.) 

PROGRAMVARE/ DATAUTSTYR 

Kjøper får bruksrett til levert programvare til bruk på det utstyret den er levert til. Kjøperen har ikke rett til å kopiere dette til andre i noen form. For sikkerhetsformål kan kjøper ta en kopi av den leverte programvare og oppbevare på et trygt sted. For eventuelle standardprogrammer gjelder de vilkår som medfølger fra de enkelte programleverandører. 

SALGSPANT 

Selger har pant (salgspant) i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger. 

TAUSHETSPLIKT 

Partene skal ikke la uvedkommende få adgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen. 

RETUR/ ANNULERING 

Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykke fra selger, og for kjøpers risiko og regning. Retur av vare med kjøpesum under kr. 1.000, – eks. mva. eller varer med begrenset holdbarhet aksepteres ikke. Returnert utstyr krediteres med en andel av salgssummen fastsatt av selger der det hensyn tas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader, maksimalt 70% av salgssummen. 

Adresse: Boganesveien 114
Tlf: 97324550
Org,nr: 924588713